Bronnen uitgelicht

Gevolgde bronnen (algemeen)

Onderstaand een opsomming van een deel van de bronnen die automatisch gevolgd worden

 • Rijksoverheid
 • Eerste en Tweede Kamer
 • Kamerstukken
 • Officiële bekendmakingen (Staatscourant, Provinciaal blad, Gemeenteblad en meer)
 • Nationale politieke partijen
 • Provincies
 • Provinciale politieke partijen
 • Gemeenten
 • Lokale politieke partijen
 • Rijksinspecties
 • Rekenkamers
 • Raad van State
 • Adviescolleges
 • Planbureaus
 • CBS
 • Openbaar Ministerie
 • Rechtspraak
 • Nationale en regionale publieke media
 • Diverse lokale media
 • Kranten
 • Diverse programma's radio en TV
 • Diverse vakbladen
 • Universiteiten
 • Diverse brancheorganisaties
 • Tweede Kamerleden
 • Burgemeesters
 • Diverse Journalisten

Gevolgde bronnen per beleidsthema

In aanvulling op de algemene bronnen worden onder andere ook onderstaande bronnen gevolgd per beleidsthema

Bestuur

 • Raad voor het Openbaar Bestuur
 • Autoriteit Persoonsgegevens
 • Kiesraad
 • VNG
 • IPO
 • Binnenlands Bestuur
 • Vereniging van Griffiers
 • WRR
 • En meer...​

Bouwen

 • College van Rijksadviseurs
 • Economisch Instituut voor de Bouw
 • Brancheorganisaties (Bouwend Nederland, BWT Nederland en meer)
 • En meer...​

Brandveiligheid

 • Ministerie van Justitie & Veiligheid
 • Inspectie Justitie & Veiligheid
 • Brandweer
 • Instituut Fysieke Veiligheid
 • Brancheorganisaties (VNCI en meer)
 • Veiligheidsberaad
 • Onderzoekraad voor Veiligheid
 • Brandveilig.com
 • Brand en Brandweer
 • En meer...​

Crisisisbeheersing

 • Ministerie van Justitie & Veiligheid
 • Inspectie Justitie & Veiligheid
 • Nationaal Coördinator Groningen
 • Instituut Fysieke Veiligheid
 • Veiligheidsberaad
 • Diverse veiligheidsregio's
 • Onderzoekraad voor Veiligheid
 • ANVS
 • Deltacommissaris
 • BRZO+
 • En meer...​

Cultuur

 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Raad voor Cultuur
 • Diverse musea
 • En meer...​

Defensie

 • Ministerie van Defensie
 • NATO
 • Defensiebond

Economie

 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • ACM
 • Tenderned
 • Brexit-loket
 • En meer...​

Energie

 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Nederlandse Emissieautoriteit
 • SodM
 • Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
 • Tennet
 • Gasunie
 • Groninger Gasberaad
 • Brancheorganisaties (Energie Nederland, NOVE en meer)​
 • En meer...​

Europa

 • Officiële bekendmakingen Europese Unie
 • Alle wetgeving Parlement en Raad EU
 • Documenten uit de plenaire vergadering - Europees Parlement
 • Jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie
 • Europese Centrale Bank
 • Europol
 • Europa decentraal
 • En meer...

Financiën

 • Ministerie van Financiën
 • AFM
 • Belastingdienst
 • DNB
 • PIANOo
 • En meer...​

Gezondheid

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Inspectie Gezondheid & Jeugd
 • GGD
 • GHOR
 • Gezondheidsraad
 • Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 • NZa
 • Zorginstituut Nederland
 • RIVM
 • Brancheorganisaties (KNMT en meer)​
 • Skipr
 • Medisch Contact
 • Diverse ziekenhuizen
 • En meer...​

ICT

 • NCTV
 • CTIVD
 • Cyber Security Raad
 • Brancheorganisaties (Cyberveilig Nederland, ISPConnect en meer)
 • En meer...​

Jeugd

 • Inspectie Gezondheid & Jeugd
 • Jeugdzorg Nederland
 • Academische Werkplaatsen Jeugd
 • Nederlands Jeugdinstituut
 • En meer...​

Juridische zaken

 • Ministerie van Justitie & Veiligheid
 • Inspectie Justitie & Veiligheid
 • Openbaar Ministerie
 • Raad van State
 • Hoge Raad
 • Gerechtshoven
 • Rechtbanken
 • Diverse specialistische rechtsprekende organen
 • En meer...​

Klimaat

 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Klimaatakkoord
 • KNMI
 • En meer...​

Koninkrijk

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Koninklijk Huis
 • Vorsten
 • En meer...​

Landbouw

 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Mestportaal
 • Boerderij
 • Boerenbusiness
 • En meer...​

Landschap

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Inspectie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
 • PBL
 • Omgevingswetportaal
 • BodemNieuws
 • En meer...​

Milieu

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Inspectie van Infrastructuur en Waterstaat
 • PBL
 • Diverse milieudiensten en uitvoeringsdiensten
 • RIVM
 • Natuur en Milieufederatie
 • En meer...​

Mobiliteit

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Inspectie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
 • Rijkswaterstaat
 • Luchtverkeersleiding Nederland
 • RDW
 • ANWB
 • En meer...​

Natuur

 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • PBL
 • Natuur en Milieufederatie
 • Raad voor Dierenaangelegenheden
 • Nature Today
 • En meer...​

Onderwijs

 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Onderwijsraad
 • Onderwijsinspectie
 • En meer...​

Ruimtelijke ordening

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Inspectie van Infrastructuur en Waterstaat
 • PBL
 • Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
 • Omgevingswetportaal
 • Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie
 • En meer...​

Sociale zaken

 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stimulansz
 • En meer...​

Sport

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Diverse bonden (KNVB, KNWU en meer)
 • Diverse voetbalclubs
 • Voetbal International
 • En meer...​

Veiligheid

 • Ministerie van Justitie & Veiligheid
 • Inspectie Justitie & Veiligheid
 • AIVD
 • Politie
 • Brandweer
 • k-LMO
 • Instituut Fysieke Veiligheid
 • Brancheorganisaties (VNCI, VNCW, VOTOB en meer)
 • Onderzoekraad voor Veiligheid
 • Programma Duurzame Veiligheid 2030
 • En meer...​

Voedsel

 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • NVWA
 • Voedingscentrum
 • EFSA
 • Foodlog
 • En meer...​

Vrije tijd

 • VVV Nederland
 • Diverse evenementen
 • HISWA-RECRON
 • En meer...​

Water

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Inspectie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Deltacommissaris
 • Waterschappen
 • Helpdesk Water
 • Vewin
 • Vitens
 • En meer...​

Werk

 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • VNO-NCW en MKB Nederland
 • Arboportaal
 • Mangementscope
 • MT
 • En meer...​

Wetenschap

 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Universiteiten
 • KNAW
 • NWO
 • Scientias
 • Kennislink
 • En meer...​

Wonen

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Pararius
 • Aedes
 • Woonbond
 • En meer...​

Zorg

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Inspectie Gezondheid & Jeugd
 • GGD
 • Zorginstituut Nederland
 • NZa
 • Brancheorganisaties (ActiZ, Per Saldo PGB en meer)
 • Skipr
 • Diverse zorginstellingen
 • En meer...​